Regulamin "Ustecka Dziesiątka z Hakiem"

USTECKA DZIESIĄTKA Z HAKIEM”

X BIEG LEŚNO – PLAŻOWY

Ustka, dnia 3 sierpnia 2019 r.

1. Cel imprezy:

 • popularyzacja czynnego wypoczynku,
 • integracja środowisk biegaczy,
 • promocja Miasta Ustka,
 • propagowanie zdrowego trybu życia.

2. Organizator:

 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustce,
 • Stowarzyszenie Turystyczno - Sportowe „Ustka”,
 • Lokalna Organizacja Turystyczna „Ustka i Ziemia Słupska”.

3. Termin i miejsce:

 • 3.08.219 r. (sobota) Ustka
 • START – META - „Trakt Solidarności przy zejściu na plażę”.
 • Start o godz.11:00 - biuro zawodów w miejscu startu.

4. Uczestnictwo:

 • za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej,
 • do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie lub startują na własną odpowiedzialność, co potwierdzają własnoręcznym podpisem  pod oświadczeniem o zdolności do biegu oraz do dnia 3.08.2019 r. ukończą 16 lat.
 • zawodnicy w wieku 16-18 lat, którzy w dniu biegu nie osiągnęli pełnoletności, zobowiązani są do posiadania pozwolenia na udział w biegach od rodziców lub prawnych opiekunów z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia do startu niepełnoletniego biegacza  jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym podczas weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.
 • Organizator zabrania zamiany „chipów” (numerów startowych) pomiędzy uczestnikami biegu pod rygorem dyskwalifikacji.
 • maksymalna ilość uczestników – 200 (łącznie zapisy internetowe i w biurze zawodów).

5. Zgłoszenia:

- rejestracja zgłoszeń odbywa się za pośrednictwem portalu internetowego dostępnego pod adresem www.osir.ustka.plub biegiustka.pl biurze zawodów, tylko i wyłącznie dnia 3.08.2019 r.(sobota) od godz. 8:30 do godz. 9:30.

OPŁATA STARTOWA:

 • 25 zł – zgłoszenie do biegu i wpłata do dnia 15.07.2019 r.
 • 35 zł – zgłoszenie do biegu i wpłata do dnia 24.07.2019 r.
 • 50 zł – w biurze zawodów, tylko i wyłącznie dnia 3.08.2019 r. (sobota) od godz. 8:30 do godz. 9:30.

Mieszkańcy Miasta Ustka - zniżka 50% na podstawie dokumentu stwierdzającego miejsce zamieszkania.

6. Trasa biegu:

 • tereny oznakowane przez organizatora, plażą, lasem, ulicą,
 • zakończenie biegu i wręczenie nagród w miejscu startu o godz. 12:30.

7. Program czasowy w dniu biegu:

Biuro zawodów czynne od godz. 8:30 dnia 3.08.2019 r.

 • godz. 8:30 – 9:30 - przyjmowanie zgłoszeń do zawodów,
 • godz. 11:00 - rozpoczęcie biegu,
 • godz. 12:30 - wręczenie nagród i zakończenie zawodów,
 • limit czasowy dla biegaczy – 1 godz. 15 min.

8. Dystans:

Dla wszystkich uczestników 10 km z hakiem.

9. Klasyfikacja:

Generalna kobiet i mężczyzn, którzy ukończyli 16 rok życia.

10. Nagrody:

W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn:

 • I - miejsce - puchar i nagroda finansowa 500,00 zł
 • II - miejsce - puchar i nagroda finansowa 300,00 zł
 • III - miejsce - puchar i nagroda finansowa 200,00 zł
 • IV - miejsce - statuetka
 • V - miejsce - statuetka
 • VI - miejsce - statuetka

Wszyscy uczestnicy otrzymują medale pamiątkowe oraz numery startowe.

Uwaga:

Warunkiem otrzymania nagrody finansowej jest ukończenie biegu, negatywny wynik kontroli antydopingowej oraz osobiste stawienie się na ceremonii wręczania nagród.

11. Postanowienia końcowe:

 • w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi,
 • limit czasu dla biegaczy – 1 godz.15 min.
 • bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
 • organizator zapewnia zabezpieczenie ratownika medycznego w czasie trwania biegu,
 • punkt z wodą na ok. 5 km i na mecie,
 • dla uczestników biegu zostanie udostępniony depozyt na czas trwania zawodów, ale organizator prosi o nie pozostawianie w depozycie cennych przedmiotów i pieniędzy,
 • organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione przez zawodników bez zabezpieczenia,
 • uczestnik biegu oświadcza, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia w formularzu zgłoszeniowym są kompletne i zgodne z prawdą, ponadto uczestnik biegu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz  swojego wizerunku w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. na potrzeby biegu  zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 1997, Nr 133, poz. 883)
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie biegu spowodowane z winy uczestnika,
 • organizator biegu zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

UWAGA:

 • tel./fax (59)814 47 69,
 • tel. (59)814 55 86 wew. bieg - 44; 43, noclegi - 32
 • tel. kom. bieg- 530 682 694,
 • e-mail: osir@um.ustka.pl

DYREKTOR

Stanisław Podlewski